Op 7 december jl. presenteerde minister Kamp van Economische Zaken zijn ‘Energieagenda’ die schetst hoe Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 uitstoot. In de energieagenda pleit de minister onder andere voor “het combineren van functies op de Noordzee, waarmee synergie-effecten zijn te behalen”. Om de kosten van windenergie op zee verder te reduceren en de maatschappelijke kosten van de energietransitie te beperken, wil het kabinet synergiën op de Noordzee op het gebied van natuurontwikkeling, visserij, olie en gas, interconnectie en energieopslag verkennen. De North Sea Energy Challenge, bestaande uit NWEA, NOGEPA, Stichting Natuur & Milieu, VNO-NCW en TNO, juicht deze ambitie toe.

Het ministerie van Economische Zaken werkt aan een routekaart voor de periode 2023-2030 met een doorkijk naar de periode 2030-2050 voor de uitrol van windenergie op zee. Besluitvorming hierover wordt in 2017 verwacht. Het ministerie van Economische Zaken wil doorgaan met de uitrol naar gebieden verder op zee in de al aangewezen gebieden, met kostprijsverlaging en met stimuleren van innovatie. De North Sea Energy Challenge ondersteunt deze ambitie en de belangrijke rol van de Noordzee in de energietransitie. Zo buigt NWEA zich over de optimale uitrol van wind op zee in hun routekaart, heeft EBN onlangs zijn Plan Decommissioning and Reuse gepresenteerd en doet TNO onderzoek naar de integratie van gas en wind samen met het TKI Gas en TKI Wind. Hierin wordt onder andere gekeken naar ruimtelijke ordeningsvragen, de fysieke koppeling tussen platforms en windparken en de impact daarvan op het milieu.

Een goede overgang van de overwegend fossiele winning naar duurzame energieopwekking die in balans is met het ecosysteem op de Noordzee is van groot belang. Synergie tussen bestaande en nieuwe activiteiten op de Noordzee kan de energietransitie versnellen en de maatschappelijke kosten drukken. De North Sea Energy Challenge is blij dat het kabinet uitspreekt synergie op de Noordzee integraal te verkennen: een stap die zij al ondernemen.

Het kabinet spreekt ook de ambitie uit om “verdienkansen op de Noordzee te verzilveren”. Volgens de North Sea Energy Challenge zijn er veel maatschappelijke baten te behalen door samenwerking op de Noordzee te verwezenlijken. Zo kan de netto ruimte die beschikbaar is voor windenergie door samenwerking met de olie- en gasindustrie vergroot worden. Ook kan bestaande infrastructuur hergebruikt worden voor CCS en geothermie, opties die volgens het kabinet noodzakelijk zijn om in 2050 CO2 neutraal te worden. De energieagenda biedt kansen. Met de inspanningen van de North Sea Energy Challenge wordt de ambitie van het kabinet voor de Noordzee omgezet in acties.

De North Sea Energy Challenge bestaat uit NWEA, Stichting Natuur & Milieu, VNO-NCW, NOGEPA, TNO en TenneT. In deze alliantie vinden nieuwe en huidige energiepartijen elkaar om te bezien waar bestaande activiteiten en infrastructuur waarde heeft voor verduurzaming. Zij bundelen hun krachten rond de vraag: hoe kan synergie tussen onze activiteiten bijdragen aan het versnellen en het goedkoper maken van de transitie op de Noordzee? Uitgangspunt daarbij is een integrale benadering. Ook partijen gericht op biodiversiteit, natuurontwikkeling, recreatie, voedselvoorziening, veiligheid, zandwinning, scheepvaart, visserij, etc., worden meegenomen in de krachtenbundeling.