background-gas-meets

North Sea Energy Challenge

Searching for synergies

background-gas-wind-mobile

North Sea
Energy Challenge

Searching for synergies

NORTH SEA ENERGY CHALLENGE

Als er één regio is waar de transitie naar duurzame energie plaatsvindt, dan is dat overduidelijk de Noordzee. In de komende decennia zal de exploitatie en productie van fossiele brandstoffen afnemen terwijl de productie van duurzame energie toeneemt. Op korte en middellange termijn zullen fossiele en duurzame energie echter naast elkaar bestaan. Om de transitie naar duurzame energie te versnellen hebben de offshore olie- en gas operators van de Noordzee, de offshore wind sector en enkele NGO’s hun krachten gebundeld.

EEN COLLECTIEF MET KENNIS EN ERVARING

Om de uitrol van wind-op-zee te versnellen met een zo groot mogelijke maatschappelijke waarde hebben een aantal cruciale stakeholders zich verenigd in de North Sea Energy Challenge (NSEC). NWEA, Stichting Natuur & Milieu, VNO-NCW, NOGEPA, TNO en TenneT hebben hiertoe onlangs een manifest ondertekend. De meerwaarde van de North Sea Energy Challenge ligt in de integraliteit van het collectief: door onderdak te bieden aan verschillende stakeholders verenigt de North Sea Energy Challenge een breed scala aan kennis en ervaring. In die zin is het niet louter een collectief van energiepartijen, maar worden in de North Sea Energy Challenge ook partijen gericht op biodiversiteit, natuurontwikkeling, recreatie, voedselvoorziening, veiligheid, zandwinning, scheepsvaart, visserij, etc., meegenomen in de krachtenbundeling.

Lees verder ▾

De North Sea Energy Challenge heeft als doel de uitrol van wind-op-zee en andere vormen van duurzame opwekking te versnellen en te versterken. Dit doen de deelnemers door op zoek te gaan naar de synergie tussen bestaande en nieuwe energiesystemen. Door het sluiten van een integraal Noordzeeakkoord met een concrete agenda geeft de North Sea Energy Challenge invulling aan initiatieven met de hoogste maatschappelijke waarde.

Deelnemers

De North Sea Energy Challenge bestaat uit partners van verschillende achtergronden.